МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ВОМР

Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове

Настоящото ръководство няма обвързваща сила и допълва свързаните с него нормативни актове. Изготвено е въз основа на:

  • Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ – в това ръководство наричан „Регламент за ЕТС“
  • Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 – в това ръководство наричан „Регламент за ЕФРР“
  • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ОПР“
  • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ЕСФ“

Цялото ръководство може да изтеглите от тук