МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Вътрешни правила

Правила за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на МИГ-Стралджа 2016

Правилник за КПИПФТ на МИГ-Стралджа 2016

Правилник за дейността на УС на МИГ-Стралджа 2016

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители на МИГ-Стралджа 2016-1

Регистър на получените заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти-оценители към СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“

Списък на одобрени външни експерти-оценители към СНЦ „МИГ- Стралджа 2016 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в МИГ-Стралджа 2016-1

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители на МИГ-Стралджа 2016-1

Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от ОС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г. за участие в КППП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на МИГ -Стралджа 2016-1

Правила за документооборота и съхранението на информация в МИГ- Стралджа 2016-1

Списък на лицата, подписали декларация по Приложение №6, към чл.24,ал.1,т.8 от Наредба №22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2

ПРАВИЛНИК за набиране, обработване и съхранение на лични данни в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“

Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР