МИГ – Стралджа

Доклади и отчети

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2017 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2017 година

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година 

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година