МИГ – Стралджа

Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

дата на откриване: 17.06.2019 г.
дата на приключване: 24.06.2019 г., 16:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ – „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“   с един краен срок.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 1.1-3 „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 24.06.2019 г. 16.59 ч. на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ

1. Условия за кандидатстване

2. Документи за договор

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Обява

 

ОБЯВА

„ МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г., с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от ОПРЧР 2014-2020.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  2. предоставяне на обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
  3. предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  4. професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  5. наемане на работа на лице от целевата група, след обучение по проекта, в т.ч. наемане на свободно работно място, наемане на новоразкрито работно място, обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване при работодател.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 300 000,00 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 19 558 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://www.mig-straldzha.com/ към документите по процедурата.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 10.09.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

1. Насоки за кандидатстване

2. Договор,заявления,приложения

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Обява