МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

дата на откриване: 17.06.2019 г.
дата на приключване: 24.06.2019 г., 16:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ – „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“   с един краен срок.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 1.1-3 „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 24.06.2019 г. 16.59 ч. на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ

1. Условия за кандидатстване

2. Документи за договор

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Обява

 

ОБЯВА

„ МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г., с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от ОПРЧР 2014-2020.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  2. предоставяне на обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
  3. предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  4. професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  5. наемане на работа на лице от целевата група, след обучение по проекта, в т.ч. наемане на свободно работно място, наемане на новоразкрито работно място, обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване при работодател.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 300 000,00 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 19 558 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://www.mig-straldzha.com/ към документите по процедурата.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 10.09.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

1. Насоки за кандидатстване

2. Договор,заявления,приложения

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Обява

СПИСЪК на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ – „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Декларации членове на КППП