МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“

ОБЯВА

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда““

 

дата на откриване:  19.03.2019 г.
дата на приключване: 26.03.2019 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на „МИГ- СТРАЛДЖА 2016 г“,  посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.062 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ “ с няколко крайни срока.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 100 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 26.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

1. Условия за кандидатстване

2. Документи за попълване

3. Документи за информация

4. Документи Договор

5. Обява

 

ОБЯВА

СНЦ „МИГ- СТРАЛДЖА 2016г“,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.062 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“  по мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на „МИГ- СТРАЛДЖА 2016 г.“

Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ и в  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България https://eumis2020.government.bg

1. Насоки за кандидатстване

2. Обява

3. Документи за Договор

4. Документи за информация

5. Документи за попълване