МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

дата на откриване:  15.05.2019 г.
дата на приключване: 22.05.2019 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 2.1.„Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 – 2.072- „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“  с един краен срок.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 22.05.2019 г. 23.59 ч. на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ 

  1. Условия за кандидатстване
  2. Документи за информация- приложения
  3. Документи за попълване-приложения
  4. Обява

 

ОБЯВА

„МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.072 Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1) подобряване достъпа до заетост;

2) подобряване достъпа до образование;

3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4) развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bg и на https://mig-straldzha.com   към документите по процедурата.

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за административен договор

4. Документи за информация

5. Документи за попълване

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.072 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“

Декларации членове КППП 2.072 по процедура BG05M9OP001-2.072 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“