МИГ Стралджа – Сливен 2023

Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

 

ОБЯВА

МИГ „Стралджа-2016 г “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-2.066 по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от стратегията за ВОМР на МИГ “Стралджа-2016 г”

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • . Настоящата процедура цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
 • Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ , Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“.на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Стралджа-2016г “, която обхваща изцяло територията на община Стралджа, включваща следните населени места: с.Александрово, с.Атолово, с.Богорово, с.Воденичане, с.Войника, с.Джинот, с.Зимница, с.Иречеково, с.Каменец, с.Леярово, с.Лозенец, с.Люлин, с.Маленово, с.Недялско, с.Палаузово, с.Поляна, с.Правдино, с.Първенец, с.Саранско, гр.Стралджа, с.Тамарино, с.Чарда.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
 1. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск ;
 2. Местни социални дейности за социално включване

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://www.mig-straldzha.com

Краен срок за представяне на предложенията: 28.06.2019 г. 17:00ч

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Административен договор

4. Документи за информация

5 Документи за попълване

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.066 по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г”

Декларации членове на КППП по процедура BG05M9OP001-2.066 по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г”

ОБЯВА

СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от стратегията за ВОМР на  „МИГ-Стралджа-2016 г. посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.113-„МИГ- Стралджа-2016г ” – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://www.mig-straldzha.com

Краен срок за представяне на предложенията: 10.12.2020 г. 17:00ч

 1. Условия за кандидатстване
 2. Административен договор
 3. Документи за попълване
 4. Документи за информация
 5. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 2.3

 

ОБЯВА

СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от стратегията за ВОМР на  „МИГ-Стралджа-2016 г. посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.113-„МИГ- Стралджа-2016г ” – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://www.mig-straldzha.com

Краен срок за представяне на предложенията: 30.12.2020 г. 17:00ч

 1. Условия за кандидатстване
 2. Административен договор
 3. Документи за попълване
 4. Документи за информация
 5. Обява за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 2.3