МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 22 Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

дата на откриване: 26.04.2021 г.
дата на приключване: 03.05.2021 г., 17:00 ч.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 55 800.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 26.04.2021г. до 03.05.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

1. Обява за прием на проектни предложения

2. Условия за кандидатстване

3. Условия за кандидатстване – документи за информация; документи за попълване

4. Условия за изпълнение

5. Условия за изпълнение – документи за информация

Обява за прием на проектни предложения по мярка 22 „Маркетинг  и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти  и местна култура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.521 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 22″Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

Обява за удължаване срока на прием на проектни предложения по мярка 22 „Маркетинг  и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” до 17:00 часа на 17 септември 2021 г.

Обява за удължаване срока на прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” от 20.12.2021 г. до 17:00 часа на 31 януари 2022 г.

Обява за втори прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства,продукти  иместна култура“

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 55 800.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка  22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 31.05.2022г. до 07.06.2022 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

  1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“
  2. Условия за кандидатстване по Мярка 22 от СВОМР СНЦ“МИГ-Стралджа-2016-г.“
  3. Документи към условията за кандидатстване по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“Д
  4. Документи към условията за изпълнение по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016-г.“

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.660 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” от 30.07.2022 г. до 17:00 часа на 10 септември 2022 г.

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 22 МИГ-Стралджа 2016.pdf

 

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” до 17:00 часа на 10 октомври 2022 г.

Обява за удължен прием на проектни предложения по Мярка 22