МИГ – Стралджа

Мярка 22 Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура