МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 450 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 02.12.2019г. до 09.12.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Условия за кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Условия за кандидатстване – Документи за попълване

Условия за кандидатстване – Документи за информация

Условия за изпълнение по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Условия за изпълнение – документи за информация

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

Регистър на подадените проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по мярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“

Съобщение за допусната техническа грешка в Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием

Коригирана ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Списък на резервните проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Списък на оттеглените проектни предложения на етап АСД по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Списък на проектните предложения преминаващи АСД по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

Списък на проектните предложения отхвърлени на етап АСД по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием

ОБЯВА за трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети прием от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“– 3 прием

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

дата на откриване: 24.10.2021 г.
дата на приключване: 30.10.2021 г., 17:00 ч.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1,  т.5  от Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. С тях се цели промяна на критериите за оценка на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за предвидената промяна може да се запознаете в приложения документ.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  30.10.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“, а не да бъдат сканирани.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Предвиждана промяна на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

ОБЯВА за прием на проектни предложени по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.676 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с един краен срок за кандидатстване

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“