МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 450 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 02.03.2020г. до 09.03.2020 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ

1.Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

2. Условия за кандидатстване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

3. Условия за кандидатстване – документи за информация и документи за попълване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

4. Условия за изпълнение по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

5. Условия за изпълнение – документи за информация по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 90 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 14.04.2020г. до 21.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

1. Обява за прием на проектни предложения

2. Условия за кандидатстване

3. Условия за кандидатстване – документи за попълване

4. Условия за кандидатстване – документи за информация

5. Условия за изпълнение

6. Условия за изпълнение – документи за информация

ОБЯВА за прием

МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com.

Документи:

1. Условия за кандидатстване

2.Условия за кандидатстване – документи за информация

3. Условия за кандидатстване – документи за попълване

4. Условия за изпълнение

5. Условия за изпълнение – документи за попълване

6. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.” – Първи прием

ОБЯВА – втори прием

МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com.

Документи:

1. Условия за кандидатстване

2. Условия за кандидатстване – документи за информация

3. Условия за кандидатстване – документи за попълване

4. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.” – Втори прием

ОБЯВА – за удължаване на срока на втори прием

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок за прием на
проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.367 по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” до 17:30 часа на 30 октомври 2020 г.

Заповед №11 / 28.08.2020 на Председателя на „МИГ – Стралджа 2016 г“ за удължаване срока на прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  процедура BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.с няколко срока за кандидатстване посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – удължен срок на втори прием