МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за за кандидатстване по Мярка 6.4.1.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка за проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.187 – Мярка 6.4.1. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.187 – МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи за попълване към Условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 Документи за информация към условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи към условията за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Въпроси  и отговори по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – дата на актуализация 14.03.2019 г.

Регистър на подадените проектни предложения по процедурата

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на на резервните проектни предложения

Декларации членове на КППП

Въпроси и отговори по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – дата на актуализация 02.12.2019

ОБЯВА за Обществено обсъждане

на  проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Промяната касае нова обява кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата  се увеличават от 13 730,54 лева на 111 774,29 лева, поради оттеглено проектно предложение от първи прием.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 04.12.2019 г. до 11.12.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

Обява за втори прием на проектни предложения Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Регистър на подадените проектни предложения по Мярка 6.4.“Инвестиционна подкрепа  за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на проектните предложения допуснати до следващ етап на оценка по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – втори прием

Списък на на резервните проектни предложения – втори прием

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ Мярка 6.4.1 “ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на оттеглените проектните предложения по процедура № BG06RDNP001- 19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“  – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Списък на оттеглените проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187  – „МИГ – Стралджа 2016 г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ -Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Оценителен доклад КППП по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 29.11.2020 г.

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

дата на откриване: 24.10.2021 г.
дата на приключване: 30.10.2021 г., 17:00 ч.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1,  т.5  от Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. С тях се цели промяна на критериите за оценка на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за предвидената промяна може да се запознаете в приложения документ.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  30.10.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“, а не да бъдат сканирани.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Предвиждана промяна на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Марка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.748 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с един краен срок за кандидатстване

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

ОБЯВА за удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

„МИГ – Стралджа 2016г.” взе решение за удължаване до 31.10.2023 г., 17.00 ч. срока на прием за проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.748 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с един краен срок за кандидатстване

Обява за удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Регистър на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти – BG06RDNP001-19.748 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – към Стратегията за ВОМР на „МИГ Стралджа – Сливен 2023”

Регистър на подадените проектни предложения мярка 6.4.1″Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на оттеглените проектни предложения на етап АСД по процедура за подбор на проекти – BG06RDNP001-19.748 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – към Стратегията за ВОМР на „МИГ Стралджа – Сливен 2023”

Списък на оттеглените проектни предложения на етап АСД по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по процедура № BG06RDNP001-19.748 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на проектни предложения отхвърлени на етап АСД по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на проектните предложения допуснати до следващ етап на оценка по процедура № BG06RDNP001-19.748 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на проектните предложения преминаващи АСД по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Оценителен доклад КППП по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Оценителен доклад КППП по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях по процедура за подбор на проекти – BG06RDNP001-19.748 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“