МИГ – Стралджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за за кандидатстване по Мярка 6.4.1.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка за проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.187 – Мярка 6.4.1. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.187 – МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи за попълване към Условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 Документи за информация към условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи към условията за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Въпроси  и отговори по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – дата на актуализация 14.03.2019 г.

Регистър на подадените проектни предложения по процедурата

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на на резервните проектни предложения

Декларации членове на КППП

Въпроси и отговори по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – дата на актуализация 02.12.2019

ОБЯВА за Обществено обсъждане

на  проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Промяната касае нова обява кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата  се увеличават от 13 730,54 лева на 111 774,29 лева, поради оттеглено проектно предложение от първи прием.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 04.12.2019 г. до 11.12.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

Обява за втори прием на проектни предложения Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Регистър на подадените проектни предложения по Мярка 6.4.“Инвестиционна подкрепа  за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на проектните предложения допуснати до следващ етап на оценка по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – втори прием

Списък на на резервните проектни предложения – втори прием

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ Мярка 6.4.1 “ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на оттеглените проектните предложения по процедура № BG06RDNP001- 19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“  – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Списък на оттеглените проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187  – „МИГ – Стралджа 2016 г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ -Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към 29.11.2020 г.

Оценителен доклад КППП по процедура № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 29.11.2020 г.