МИГ – Стралджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за за кандидатстване по Мярка 6.4.1.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка за проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.187 – Мярка 6.4.1. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.187 – МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи за попълване към Условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 Документи за информация към условията за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Условия за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Документи към условията за изпълнение по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Въпроси  и отговори по Мярка 6.4.1.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – дата на актуализация 14.03.2019 г.

Регистър на подадените проектни предложения по процедурата

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на на резервните проектни предложения

Декларации членове на КППП