МИГ – Стралджа

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Доклад до УС на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ от Изпълнителния директор за Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка от проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 7.2″Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.088 – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.088 МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за попълване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за изпълнение по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за информация по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Регистър на подадените проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Декларации на членовете на КППП

О Б Я В А – втори прием
МИГ – Стралджа 2016 г обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите
местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“.

Цели на процедурата:
– Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура,
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост
– Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 09.07.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 09.08.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:https://eumis2020.government.bg ;
– интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“:http://www.mig-straldzha.com

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на всеки от тях по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – втори прием

Декларации на членовете на КППП – втори прием