МИГ – Стралджа

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Доклад до УС на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ от Изпълнителния директор за Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка от проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 7.2″Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.088 – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.088 МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за попълване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за изпълнение по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за информация по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Регистър на подадените проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Декларации на участниците в КППП

О Б Я В А – втори прием
МИГ – Стралджа 2016 г обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите
местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“.

Цели на процедурата:
– Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура,
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост
– Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 09.07.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 09.08.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:https://eumis2020.government.bg ;
– интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“:http://www.mig-straldzha.com

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием