МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Доклад до УС на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ от Изпълнителния директор за Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка от проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по Мярка 7.2″Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.088 – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BG06RDNP001-19.088 МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за попълване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Условия за изпълнение по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи за информация по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Регистър на подадените проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Декларации на членовете на КППП

О Б Я В А – втори прием
МИГ – Стралджа 2016 г обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите
местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“.

Цели на процедурата:
– Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура,
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост
– Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 09.07.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 09.08.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:https://eumis2020.government.bg ;
– интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“:http://www.mig-straldzha.com

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на всеки от тях по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – втори прием

Декларации на членовете на КППП – втори прием

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

дата на откриване:  31.05.2022 г.
дата на приключване: 07.06.2022 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.647 „МИГ-СТРАЛДЖА 2016г“ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ – Стралджа 2016“ с няколко крайни срока .

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 989 509.93 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.06.2022 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

  1. Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  2. Документи към условията за изпълнение по Мярка 7.2
  3. Документи за информация по Мярка 7.2
  4. Документи за попълване по Мярка 7.2
  5. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2

Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти и Обявата за откриване на процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.830 „МИГ Стралджа – Сливен 2023” Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Стратегията за ВОМР на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ с няколко крайни срока за кандидатстване.