МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 391 160.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка  Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 22.02.2023г. до 28.02.2023 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

  1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.5.pdf
  2. Условия за кандидатстване по Мярка 7.5.doc
  3. Условия за кандидатстване по Мярка 7.5 – документи за попълване.zip
  4. Условия за кандидатстване по Мярка 7.5 – документи за информация.doc
  5. Условия за изпълнение по Мярка 7.5.docx
  6. Условия за изпълнение – документи за информация по Мярка 7.5.zip

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: Процедура BG06RDNP001-19.727 на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г“ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обява по Мярка 7.5 – Първи прием – удължен срок

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: Процедура BG06RDNP001-19.727 на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г“ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обява по Мярка 7.5 – Първи прием – втори удължен срок

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Обява по Мярка-7.5 – Първи прием – трети удължен срок.pdf

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

Обява по Мярка 7.5-Първи прием-четвърти удължен срок

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура “ от СВОМР на територията на „МИГ Стралджа – Сливен 2023” от 05.06.2024 г. до 17:00 часа на 08.07.2024 г.

Обява за втори прием по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Заповед за утвърждаване на коригирани Условия за кандидатстване и Обява по обявена Процедура BG 06RDNP001-19.727 „МИГ Стралджа – Сливен 2023 г. Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура – втори прием

Условия за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ -коригирани

Документи за информация към коригирани Условия за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура“