МИГ – Стралджа

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура