МИГ Стралджа – Сливен 2023

Обява

О Б Я В А

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.3.”Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

 

дата на откриване:  03.05.2019 г.
дата на приключване: 13.05.2019 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 2.3.Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от стратегията за ВОМР на „МИГ- СТРАЛДЖА 2016 г“,  посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.066 МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ “ с един краен срок.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 2.3. Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.05.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

1. Договор по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

2. Документи за информация по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

3. Документи за попълване по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

4. Условия за кандидатстване по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

 

 

 

О Б Я В А

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
дата на откриване:
27.01.2019 г.
дата на приключване:
03.02.2019 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ – Стралджа 2016“ с няколко крайни срока. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата възлизат на 800 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016“. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове. В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване. Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 03.02.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

2. Условия за кандидатстване по Mярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

3. Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Документи за попълване

4. Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Документи за информация

5. Условия за изпълнение по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 

О Б Я В А

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 360 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 07.11.2018 г. до 13.11.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ:

1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

2. Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

3. Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – Документи за попълване

4. Условия за кандидатстване по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – Документи за информация

5. Условия за изпълнение Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

6. Условия за изпълнение Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- Документи за информация

 

 

 

 

Покана за участие в конкурс за външни експерти-оценители МИГ Стралджа 2016

Приложения:

 1. Заявление конкурс за външни оценители МИГ Стралджа 2016
 2. Декларация външни оценители – образец МИГ Стралджа 2016
 3. CV – образец МИГ Стралджа 2016
 4. Вътрешни правила за избор на ВЕО Стралджа 2016
 5. Класификатор на областите висше образование и професионално направление МИГ Стралджа 2016
 6. Списък на професионалните области МИГ Стралджа 2016
 7. Контролен лист за проверка кандидат външни оценители  МИГ Стралджа 2016

 

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И БЕНИФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА ПРСР 2014-2020г. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.“

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  За представители на бизнеса:

 1. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМАза участие в Учредителното събрание на „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“.
 2. РЕШЕНИЕ на компетентен орган за участие в „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“.

 

 За представители на НПО:

 1. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМАза участие в Учредителното събрание на „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“. 
 2. РЕШЕНИЕ на компетентен орган за участие в „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“.
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално състояние на НПО.

СРОКЪТ  за подаване на по-горе посочените документи е до 17:00 часа на 07 април2016 г.

Документите изпращайте на адрес:

8680, гр.Стралджа

общ. Стралджа

обл. Ямбол

ул. „Хемус12

Общинска администрация, гр.Стралджа

или

сканирани на имейл: annagrozeva@abv.bg

Телефони за информация: 0885184985, 0885184964

 

Приложение:

 1. Регистрационна форма за представители на бизнеса
 2. Регистрационна форма за представители на НПО