МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Предстоящо

 

ПОКАНА

 ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

 Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.03.2019 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2018 година;

2.Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ за 2018 година;

3.Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2018 година;

4.Приемане на бюджета СНЦ „Стралджа 2016“ за 2019 година;

5.Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабна инфраструктура“ , Процедура № BG06RDNP001-19.088 от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ – външни оценители и  членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;

6.Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 6.4.1Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ , Процедура № BG06RDNP001-19.187 от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ – външни оценители и  членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;

7.Други

 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.01.2019 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“;

2. Приемане от Общото събрание на критерии за приоритизиране на проектни предложения с равен брой точки по мерките от СВОМР

3. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ за овърдрафт с цел финансово обезпечаване на дейността на Сдружението

4. Други

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

П      О      К      А      Н      А

 за провеждане на Общо събрание на Сдружение

с нестопанска цел „Местна Инициативна Група –

Стралджа 2016г.” /МИГ – Стралджа 2016г./

 

 

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 13.08.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа.

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:

 

  1. Вземане на решение за изменение и допълване на устава на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“.

 

  1. Други.