МИГ – Стралджа

ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

Уважаеми представители на местния бизнес,

Предвидения за 08 март 2016г. информационен семинар по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020 тема: „Същност и значение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на община Стралджа – създаване на местна инициативна група и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” ще се проведе на 11 март 2016г.
Място и час на провеждане: Гр. Стралджа, Община Стралджа, Център за обществена подкрепа от 10 ч.