МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Приключи първи етап от проект

  Приключи първи етап  за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020. В края на месец март 2016г. приключиха дейностите, свързани с популяризиране на подхода…

ОБЯВА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И БЕНИФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА ПРСР 2014-2020г. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА…

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,  Уважаеми граждани на Община Стралджа, След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор…

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаеми съграждани, земеделски производители, представители на местния бизнес и неправителствени организации,   КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В      ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО  ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”  НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО…