МИГ – Стралджа

Приключи първи етап от проект

  Приключи първи етап  за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020. В края на месец март 2016г. приключиха дейностите, свързани с популяризиране на подхода…

ОБЯВА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И БЕНИФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА ПРСР 2014-2020г. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА…

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,  Уважаеми граждани на Община Стралджа, След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор…

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаеми съграждани, земеделски производители, представители на местния бизнес и неправителствени организации,   КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В      ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО  ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”  НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО…