МИГ – Стралджа

Покана информационни срещи

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА,

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Стралджа Ви кани да присъствате на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност във връзка с подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ – Стралджа 2016г.

Информационните срещи ще се проведат както следва:

– на 01.08.2016г. от 09.00 часа в кметство с. Саранско

– на 01.08.2016г. от 11.00 часа в кметство с. Войника

– на 02.08.2016г. от 09.00 часа в читалището на с. Атолово

– на 02.08.2016г. от 11.00 часа в читалището на с. Маленово