МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана обществено обсъждане

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА,

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

Община Стралджа Ви кани да присъствате на обществени обсъждания на разработваната Стратегията за ВОМР на МИГ – Стралджа 2016г.

 

Обществените обсъждания ще се проведат както следва:

– на 23.08.2016г. от 10.00 часа в Центъра за обществена подкрепа, гр. Стралджа

– на 23.08.2016г. от 13.00 часа в читалището на с. Недялско

– на 23.08.2016г. от 15.00 часа в читалището на с. Иречеково