МИГ  Стралджа – Сливен 2023

П О К А Н А

      УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ доразви разработената Стратегия за ВОМР, като включи в нея и мерки, допустими за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Предстои кандидатстване за финансиране по…