МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА

покана общо събрание Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа. Общото събрание се свиква…