МИГ – Стралджа

ПОКАНА

покана общо събрание

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:

 

  1. Вземане на решение за одобрение на актуализираната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“.

 

  1. Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ и избиране на нов.

 

  1. Други.

покана общо събрание