МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28.06.2018 г. от 14.00 часа…

ОБЯВА

дата на откриване: 08.06.2018 г. дата на приключване: 15.06.2018 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана съгласно Споразумение №…

Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Стралджа 2016” сключи споразумение за изпълнение на СВОМР

Сдружение с нестопанска цел „МИГ –  Стралджа 2016” на 27.04.2018 г сключи Споразумение  № РД 50-42/27.04.2018г. с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма  „ Развитие на човешките…