МИГ – Стралджа

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28.06.2018 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет,  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“;
  2. Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
  3. Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2017 година;
  4. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ за 2017 година;
  5. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2017 година;
  6. Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година;
  7. Приемане на бюджета СНЦ „Стралджа 2016“ за 2018 година;
  8. Освобождаване и избор на нови членове на УС
  9. Решение за пререгистрация на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  10. Други

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.ПОКАНА за свикване на ОС на МИГ-Стралджа