МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

дата на откриване:  23.07.2018 г. дата на приключване:  30.07.2018 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на…

Покана за участие в конкурс за външни експерти-оценители МИГ Стралджа 2016

Покана за участие в конкурс за външни експерти-оценители МИГ Стралджа 2016 Приложения: Заявление конкурс за външни оценители МИГ Стралджа 2016 Декларация външни оценители – образец МИГ Стралджа 2016 CV – образец МИГ Стралджа 2016 Вътрешни правила за избор на ВЕО…

Заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016“ от 28.06.2018г.

На 28.06.2018г. , в заседателната зала в сградата на общинска администрация Стралджа, се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016“. На заседанието бяха обсъдени и приети промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ…