МИГ – Стралджа

Заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016“ от 28.06.2018г.

На 28.06.2018г. , в заседателната зала в сградата на общинска администрация Стралджа, се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016“. На заседанието бяха обсъдени и приети промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ и се взе решение за кандидатстване СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. Също така бяха приети и Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2017 година,  Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ за 2017 година, Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ през 2017 година. Определен бе размера на годишния членски внос за 2018 година. Общото събрание прие и бюджета на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ за 2018 година. Направена беше промяна в състава на Управителния съвет, от който беше освободен Тодор Добрев Атанасов, представител на СНЦ „Младежта за просперитета на гр.Стралджа” , а на негово място бе избрана Стоянка Йорданова Костадинова, представляваща СНЦ „Диабет – гр.Стралджа”. Като последна точка от дневния ред общото събрание одобри решението за пререгистрация на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.