МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа