МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА

ОБЯВА   дата на откриване: 04.09.2018 г. дата на приключване: 11.09.2018 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа,…