МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Заповед на Председателя на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка от проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по процедура по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

Справка от проведено публично обсъждане на проект на насоки и пакет на документи за кандидатстване по процедура по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР изпълнявана на територията на община Стралджа

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЯ

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЯ Сдружение „МИГ-Стралджа 2016г.“ кани всички заинтересовани лица – малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети,…

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от…