МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Дата на откриване :       24.12.2018 г. Дата на приключване :  31.12.2018 г., 17.00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на…