МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Обявя за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“

Обява за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ 1. Обява за прием на проектни предложения по…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на“МИГ-Стралджа 2016 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд…

Стратегия след Допълнително Споразумение РД № 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-50-42/16.10.2018 г.

Стратегия след Допълнително Споразумение РД № 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-50-42/16.10.2018 г.

Допълнително Споразумение РД № 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-50-42/16.10.2018 г.

Допълнително Споразумение РД № 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-50-42/16.10.2018 г.