МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.6 „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“

ОБЯВА Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.6 „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“   дата на откриване:  19.03.2019 г. дата на приключване: 26.03.2019 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №…