МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 2.1.„Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

„МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.072 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.   Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

МИГ „Стралджа-2016 г “ с финансовата подкрепа на ОП РЧР обяви процедура за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.066 по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1.6„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“

МИГ „Стралджа-2016 г “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.062  по мярка  мярка 1.6. „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“от стратегията за ВОМР на МИГ “Стралджа-2016 г” Целите на процедурата за безвъзмездна…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.1 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“   дата на откриване:  15.05.2019 г. дата на приключване: 22.05.2019 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.3.”Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 2.3.”Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“   дата на откриване:  03.05.2019 г. дата на приключване:…