МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ дата на откриване: 17.06.2019 г. дата на приключване: 24.06.2019 г., 16:59 ч. СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки…

ПОКАНА за информационна среща по мярка 1.6„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“

Екипът по  изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-  СТРАЛДЖА 2016”  има удоволствието да покани всички потенциални бенефициенти и заинтересовани на информационна среща по мярка 1.6„Подобряване качеството на работната сила за…

ПОКАНА за информационна среща по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.

Екипът по  изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-  СТРАЛДЖА 2016”  има удоволствието да покани всички потенциални бенефициенти и заинтересовани на информационна среща по мярка 2.3.„Осигуряване на достъп до услуги за…

ПОКАНА за информационна среща по мярка 2.1 ”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Екипът по  изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на    СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-  СТРАЛДЖА 2016”  има удоволствието да покани всички потенциални бенефициенти и заинтересовани на информационна среща по мярка BG05M9OP001-2.072 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на…