МИГ – Стралджа

ПОКАНА за информационна среща по мярка 2.1 ”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Екипът по  изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на    СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-  СТРАЛДЖА 2016”  има удоволствието да покани всички потенциални бенефициенти и заинтересовани на информационна среща по мярка BG05M9OP001-2.072 „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.
Срещата ще проведе на 06.06.2019г от 11:00 ч в залата на „Клуб на пенсионера“ в гр.Стралджа, ул.“Георги Станчев“ 2 А

Повече за условията по мярката на адрес –