МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

дата на откриване: 17.06.2019 г.
дата на приключване: 24.06.2019 г., 16:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ – „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“   с един краен срок.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка Мярка 1.1-3 „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 24.06.2019 г. 16.59 ч. на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ

1. Условия за кандидатстване

2. Документи за договор

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Обява