МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.08.2019 г. от…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

  ОБЯВА МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г., с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“. Процедурата е във връзка с…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием

О Б Я В А МИГ – Стралджа 2016 г обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…