МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием

О Б Я В А
МИГ – Стралджа 2016 г обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016 г., Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите
местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“.

Цели на процедурата:
– Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура,
съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост
– Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население
чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Начална дата за прием на проектни предложения: 09.07.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 09.08.2019 г., 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:https://eumis2020.government.bg ;
– интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“:http://www.mig-straldzha.com

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016г“ – Втори прием