МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1.1-3. „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

 

ОБЯВА

МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г., с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от ОПРЧР 2014-2020.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  2. предоставяне на обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
  3. предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  4. професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  5. наемане на работа на лице от целевата група, след обучение по проекта, в т.ч. наемане на свободно работно място, наемане на новоразкрито работно място, обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване при работодател.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 300 000,00 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 19 558 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://www.mig-straldzha.com/ към документите по процедурата.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 10.09.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.