МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

О Б Я В А   „МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №…