МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

О Б Я В А

 

„МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка
6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.187 – „МИГ – Стралджа 2016 г.”, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ втори прием от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;
– интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com.

Обява за втори прием на проектни предложения Мярка  6.4.1