МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от…

Покана за информационни срещи, организирани от екипа на СНЦ „МИГ Стралджа 2016 г.“ през месец Декември 2019 г.

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 г. Сдружение “Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” организира информационни събития за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ към МИГ. За целта ще посетим посочените населени места…