МИГ – Стралджа

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 450 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 02.03.2020г. до 09.03.2020 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ДОКУМЕНТИ :

1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

2.Условия за кандидатстване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

3. Условия за кандидатстване – документи за информация и документи за попълване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

4. Условия за изпълнение по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

5.Условия за изпълнение – документи за информация по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“