МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2020 година, одобрен на 04.05.2020 г.“

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2020 г., одобрен на 04.05.2020 г.