МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

 

МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016 г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com.

Обява за втори прием на проектни предложения по мярка 4.1