МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за удължаване срока на втори прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.367 по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”…

СЪОБЩЕНИЕ за допусната техническа грешка в Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием

Коригирана Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием   Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от…