МИГ – Стралджа

ОБЯВА за удължаване срока на втори прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на на крайния срок за прием на
проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.367 по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” до 17:30 часа на 30 октомври 2020 г.

Заповед №11 / 28.08.2020 на Председателя на „МИГ – Стралджа 2016 г“ за удължаване срока на прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  процедура BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.с няколко срока за кандидатстване посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016 г.“ – удължен срок на втори прием