МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за трети прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2020 година, одобрен на 23.10.2020 г.“

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ през 2020 г., одобрен на 23.10.2020 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от…

ОБЯВА за обществено обсъждане на промени в СВОМР

ОБЯВА дата на откриване: 09.10.2020 г. дата на приключване: 16.10.2020 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана…

Обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 2.113 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Обществено обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.113 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност…