МИГ – Стралджа

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от…

ОБЯВА за обществено обсъждане на промени в СВОМР

ОБЯВА дата на откриване: 09.10.2020 г. дата на приключване: 16.10.2020 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана…

Обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 2.113 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Обществено обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.113 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност…