МИГ – Стралджа

Обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 2.113 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Обществено обсъждане

на проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.113 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ представя за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.113 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ и пакет документи по Процедурата с цел осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения в срок до 13.10.2020 по мейл или в секция „Обществено обсъждане“ към модул „Процедури“ на ИСУН 2020 – на адрес –

https://eumis2020.government.bg/bg/97c1687b/Procedure/InfoPublicDiscussion/da8bcb3c-bc4e-41d1-b6fb-b40bed99a570

Документи :

1. Условия за кандидатстване

2. Документи за Договор

3. Документи за информация

4. Документи за попълване