МИГ – Стралджа

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 10.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – Заседателна зала на Общински съвет

Покана за свикване на Общо събрание